Algemene leveringsvoorwaarden TopWebService, gevestigd en kantoorhoudende te 2181TB Hillegom aan de Willem de Rijkelaan 12.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van TopWebService. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door TopWebService, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Bij aangaan van contracten en leveringen van TopWebService verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden die op de website http://www.topwebservice.nl staan en geleverd worden bij offertes/contracten. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 9 april 2017.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
2. Hosting: een deel van een computer, die in directe verbinding met het Internet staat, beschikbaar gesteld om een website te plaatsen. Deze zgn. Internet Service Provider (ISP) biedt deze hosting aan in de vorm van een 'Hosting Account' met naast de schijfruimte vaak ook een aantal extra diensten.
3. Domeinnaam-registratie: Een domeinnaam wordt geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinnaam-registratie. TopWebService zal op verzoek van de opdrachtgever bij een hostingbedrijf de gewenste Domeinnaam aanvragen.
4. Onderhoud van een website: het door TopWebService of de opdrachtgever inpassen van nieuwe informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of het veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie TopWebService een overeenkomst sluit voor het leveren van diensten.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen TopWebService en een opdrachtgever waarop TopWebService deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TopWebService, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door TopWebService gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. TopWebService is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. TopWebService zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien, en voor zover, een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TopWebService het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TopWebService aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TopWebService worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TopWebService zijn verstrekt, heeft TopWebService het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. TopWebService is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TopWebService de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Voor de reeds voltooide fase zal door TopWebService een factuur verstuurd worden.
6. De opdrachtgever vrijwaart TopWebService voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. Het leveren van een nieuwe website door TopWebService voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. De website wordt gemaakt en geleverd nadat alle informatie door de opdrachtgever is aangeleverd.
2. Een onderhoudsovereenkomst, met betrekking tot een bestaande website, tussen TopWebService en de opdrachtgever kent een looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De overeenkomst kan op het einde van de looptijd schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3. TopWebService heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, sursťance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. TopWebService zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TopWebService de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TopWebService daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal TopWebService geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 7. Levering en levertijd

1. TopWebService gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
2. Bij levering van een nieuwe website maakt TopWebService gebruik van informatie die de opdrachtgever zelf moet indienen. Dit houdt onder andere in het aanleveren van teksten en beeldmateriaal. TopWebService zorgt dat de teksten worden nagekeken en eventueel gecorrigeerd. De lay-out wordt gemaakt en wanneer dit is gebeurd, wordt dit aan de opdrachtgever getoond. Laatstgenoemde beoordeelt de inhoud en keurt die goed. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op deze keuring, gaat TopWebService ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met de lay-out en inhoud. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever, of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties, gaat TopWebService over tot het leveren van de website.
3. Mocht TopWebService onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan TopWebService alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij TopWebService een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.


Artikel 8. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van TopWebService opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TopWebService niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. TopWebService aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer TopWebService als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.


Artikel 9. Prijzen

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven kunnen door TopWebService dagelijks worden aangepast op de website. De prijzen in reeds gedane offertes blijven geldig gedurende de geldigheid (30 dagen) van de offerte.


Artikel 10. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst, voor het ontwerpen van een website en/of onderhoudscontract, wordt gesloten tussen de opdrachtgever en TopWebService is de opdrachtgever betalingsverplicht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TopWebService aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bij een onderhoudscontract voor een website/dienst wordt door TopWebService aan de opdrachtgever elke betalingsperiode een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door TopWebService het verschuldigde bedrag te voldoen.
3. In genoemde gevallen behoudt TopWebService zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door TopWebService een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande factuurbedrag verschuldigd, berekent volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief.
6. De opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens TopWebService heeft voldaan.


Artikel 11. Copyright

1. Al het door TopWebService vervaardigde materiaal mag, zonder de uitdrukkelijke toestemming van TopWebService, niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden, van door TopWebService gemaakte websites, is slechts toegestaan wanneer de door TopWebService vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij TopWebService een contract is aangegaan.
2. Het eigendom van door TopWebService verstrekte ideeŽn, concepten en (proef)-ontwerpen blijft volledig bij TopWebService, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan TopWebService hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is TopWebService gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. TopWebService behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Voor zover TopWebService bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop TopWebService weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan TopWebService op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met TopWebService of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met TopWebService.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is TopWebService slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van TopWebService voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen: vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden "afgeluisterd" kan worden. TopWebService kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
4. TopWebService is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
5. De opdrachtgever dient TopWebService terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door TopWebService geleden schade.


Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. TopWebService, noch de opdrachtgever, zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


Artikel 14. Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TopWebService.
2. Indien een klacht gegrond is, zal TopWebService de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie, die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder 'gebreken'.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.


Artikel 15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. TopWebService behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden, indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.


Artikel 16. Overig

1. TopWebService zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken tenzij daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan TopWebService.
2. Wanneer TopWebService bemiddelt bij webhosting voor de opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. TopWebService zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiŽle consequenties op de hoogte stellen.
4. TopWebService is vrij om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar de reeds geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak ťťn of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. TopWebService en de opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij worden het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, zoveel mogelijk in acht genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van TopWebService: http://www.topwebservice.nl. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.